กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสุภาภรณ์ กาสี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางเขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสุกัญญา ไชยต้นเทือก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสุดศิริ จันทร์เจริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรุ่งอรุณ ชาลีพรมมา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจรรยารัตน์ ประสงค์ดี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสมทรัพย์ บุญแต่ง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางดาวเรือง ดิษบรรจง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพัชรวลัย สมบูรณ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนิรมล โพธิจักร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางนริยา บุญมณีสิรีกุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธนพร เกตุสอน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายสุราช โศจิศิริกุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางรัฏชดา ศรีสุทธิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปิยนุช ศรีสุข
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสมหญิง สิงห์โต
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสโรชา พาโฮ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Loading