All posts by Admin

 • ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข Educational Administration for Wisdom And Wellness และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕๓)

  • 19,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • โรงเรียนสระแก้ว ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(SMTE) ฯลฯ

  • 19,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 13,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • คณะกรรมการเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔

  • 13,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕๐ คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันครบรอบ ๔๒ ปีโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

  • 13,ม.ค. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๖๗

  • 13,ม.ค. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...