โรงเรียนสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนสระแก้ว

ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567

โรงเรียนสระแก้ว นำโดย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้มอบหมาย ให้นายรังสรรค์ ฆ้องคำ และนายสมพร บวบหอม นำนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย
1.หุ่นยนต์แยกขยะ (ltem Recycle) รุ่นจูเนียร์ 8-13 ปี รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสระแก้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชายกิตติพงศ์ บุญธรรม 2.เด็กชายชุติพันธ์ ทันไชย
2.หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ 8-13 ปี
รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสระแก้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เด็กหญิงนวภรณ์ กองทอง
3.หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นซีเนียร์ 13-18 ปี ชนะเลิศโรงเรียนสระแก้ว
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นายอนัญลพัฒน์ จันลา
ทั้ง 3 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
ณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในวันที่ 13-14 มิถุนยน 2567

 

Loading

กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสระแก้วร่วมบริจาคเลือด เพื่อช่วยเหลือฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 พ.ค. 2567 เวลา 08:30 น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้มอบหมายให้นายปิยพจน์ ภูมิเขต นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ร่วมบริจาคเลือดให้กับ ด.ช. พัฒนพร ใบบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม จากเหตุการณ์รถรับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุถูกชนจนเสียหลักลงข้างทางทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน 2 ราย เข้ารับการบริจาคเลือด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว…รายละเอียดคลิก

Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสระแก้ว​ นำโดยนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย​คณะ​ครู​โรงเรียน​สระแก้ว​ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่างๆ และพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน
โดยนางทศพร โคกมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้รับมอบ ณโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Loading

กลุ่มบริหารงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายอบรมโครงการเข้าค่ายสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบหมายให้นายอรรถวิทย์ สุปัตติ และคณะ พร้อมด้วยนักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็ม โรงเรียนสระแก้ว เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรในค่ายอบรมโครงการเข้าค่ายสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้กับคณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2576 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มเเม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี

Loading

กลุ่มบริหารงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสระแก้วฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสระแก้ว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เนื่องในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และความปลอดภัยของสถานศึกษา
พร้อมเน้นย้ำการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ขับเคลื่อนโยบาย Quick Win ของสพฐ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ใน ๒ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด…คลิก

Loading

กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการอบรมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวภัทธนันต์ อ่ำเทศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสระแก้ว นางสาวยุวณี มาลัยรักษ์ หัวหน้างาน รถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนสระแก้ว คณะครูผู้รับผิดชอบงาน รถรับ-ส่ง นักเรียน เข้าร่วมการอบรมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน โดยมี ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว ประธานในการอบรม
ในการอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งทางบกจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้วมาให้ความรู้ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่ง นักเรียน ณ ห้องห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 

Loading

กลุ่มบริหารงานงบประมาณข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
ในการนี้​ นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติกล่าว​แสดง​ความ​ยินดี​
ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โรงเรียนสระแก้ว

🎉ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โรงเรียนสระแก้ว🎉
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คนใดที่มีความประสงค์จะกู้ กยศ. ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ในปีการศึกษา 2567 นี้ ให้นักเรียนมารับฟังคำชี้แจงวิธีการกู้ยิมเงินตามวันและเวลาดังกล่าวดังนี้ (เข้ารับฟังเฉพาะนักเรียนเท่านั้น)
1. ผู้กู้ยืมรายใหม่ เข้ารับฟัง วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 67 เวลา 15.10-16.00 น. (คาบ 9) ห้อง G01 (ห้องแนะแนว อาคารจิตละมุน)
2. ผู้กู้ยืมรายเก่า เข้ารับฟัง วันพุธที่ 29 พ.ค. 67 เวลา 15.10-16.00 น. (คาบ 9) ห้อง G01 (ห้องแนะแนว อาคารจิตละมุน)
หากนักเรียนไม่มาเข้ารับฟังคำชี้แจงตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษานี้

Loading

กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ
 

Loading