Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คณะกรรมการเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔

  • 13,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕๐ คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว รับสมัคร นักเรียนทุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  • 31,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • พิธีเปิด งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567

  • 31,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 31,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...