ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Sakaeo World-class standard school

 Sakaeo World-Class Standard School
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมโรงเรียนสระแก้ว

ห้องเรียนพิเศษ/โรงเรียนสระแก้ว
Sakaeo World-class standard school

ห้องเรียนพิเศษ STEM Sakaeo School
SK Computer Science
ห้องเรียนพิเศษ Education Hub
MEP Sakaeo School
Sk-Top STAR
ห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสระแก้ว

 Sakaeo World-class standard school
รายละเอียดห้องเรียนพิเศษ/ประจำปีการศึกษา 2567


Sakaeo World-class standard school
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO 

World-class standard school
วารสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

World-class standard school
ขอแสดงความยินดี/เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือปฏิบัติงาน/เอกสาร/สื่อ/ระเบียบ/คำสั่ง
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการสถานศึกษา/สถานศึกษาปลอดภัย/ห้องเรียนพิเศษ

รับส่งหนังสือราชการ/เงินเดือน/แบบฟอร์ม/สมัครเรียน
ลิงค์ระบบออนไลน์/ดาวน์โหลด/สื่อการจัดการเรียนรู้

World-class standard school
หน่วยงานต้นสังกัด/โรงเรียนสระแก้ว

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the …
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
new-sk01
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว