Category: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • คณะกรรมการ Core Team ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  • 20,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข Educational Administration for Wisdom And Wellness และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕๓)

  • 19,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • โรงเรียนสระแก้ว ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(SMTE) ฯลฯ

  • 19,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 13,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • คณะกรรมการเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔

  • 13,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕๐ คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 31,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...