Category: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระเทคโนโลยี โรงเรียนสระแก้ว

  • 26,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • 🏆สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566🏆กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสระแก้ว

  • 24,ม.ค. 2567
  • Posted By : Nati Owansuwan
  • 0 Comments

  ...

 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๖๗

  • 13,ม.ค. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมลงแข่งขันการประกวดดนตรีรายการ “6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023”

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...