All posts by Admin

 • สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕๐ คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันครบรอบ ๔๒ ปีโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

  • 13,ม.ค. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๖๗

  • 13,ม.ค. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก DeLa Salle University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ โดยการนำของ Dr. Olivia. Legaspi, Graduate Studies Professor

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • สนามสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) ความมถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) และรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมลงแข่งขันการประกวดดนตรีรายการ “6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023”

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...